Erklæring brannforskrifter

BRANNFORSKRIFTER

Nedenfor siteres de punkter i Brannvesenets bestemmelser som gjelder stands, paviljonger og dekorasjoner i messeanlegget:

1. Brennbare provisoriske innredninger, dekorasjoner og tepper skal være impregnert mot antennelse.

2. Lett antennelige og ildsfarlige saker må ikke oppbevares eller nyttes i lokaler uten Norges Varemesses spesielle tillatelser.

3. Selvantennelig avfall må kun oppbevares på steder som er godkjent av Norges Varemesse (rød søppeldunk med lokk plassert på utsiden av nr. 1-portene).

4. Røking og bruk av ild og åpen flamme i lokalene er forbudt. Stoffer spent direkte på vegger må være i henhold til DIN 4102 B1 standarden. Bruk av halm, isopor, papir, papp, strie og annet lett antennelig materiale i dekorasjon tillates ikke uten Norges Varemesses spesielle tillatelse.

Er man i tvil om tolkning av disse bestemmelser, må man – for ikke å risikere at brann-vesenet forlanger fjerning – undersøke spørsmålet ved direkte henvendelse til Norges Varemesse v/teknisk konsulent.

BENSIN: Det er ikke tillatt å oppbevare bensin i utstillingsområdet. Bensintanker må enten være fulle eller tomme . Utstillerne må gi separat melding til arrangøren om eventuell plassering av biler, motorsykler o.l. på standen.

BRANNERKLÆRING: Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting.

SPRINKLERANLEGG: Det er ikke tillatt å feste eller henge utstyr av noe slag i sprinkleranlegget.

NØDUTGANGER: Det er ikke lov å sperre nødutganger.

RØMNINGSVEIER: Det er ikke lov å sperre rømningsveier. I rømningsveiene er det ikke tillatt å henge opp plakater og lignende som kan hindre fri sikt til nødutgangskilt eller som ved brann kan falle ned.

BRANNPOSTER: Brannposter skal være lett tilgjengelige og synlige. Det er ikke tillatt å dekke til eller blokkere disse postene. Brannposter kan være brannslanger, håndslukkere eller brannmeldere. Brannslanger kan ikke benyttes av utstiller uten skriftlig godkjenning av teknisk konsulent.

RØYKING: Det er ikke tillatt å røyke i messehallene. Så vel i oppbyggings- som utstillingsperioden er brannbelastningen i messehallene stor og bruk av ild i enhver form er forbudt.

VARME ARBEIDER: Arbeidene må ikke påbegynnes før skriftlig tillatelse er gitt av Norges Varemesse ved teknisk konsulent. Sveisegnister kan sette fyr på 10 meters avstand og selv kalde gnister kan ha en temperatur på over 500 grader C

BRANNMELDERE (BM) OG BRANNSLANGER: Må ikke blokkeres. Disse er avmerket på standtegningen.

16 – GASS – TRYKKFLASKER
Det er ikke tillatt med trykkbeholder for kategori 1 og 2 gass (eks. LPG (propan, butan eller blandinger av disse), Hydrogen, LNG (flytende naturgass), Biogass, Acetylen) inne i hallene.

Unntak:
Butan/propan gassbeholdere (små) for salg fra stand (skal ikke tennes!), kan oppbevares i messesenteret i åpningstiden (i moderate mengder som utstilleren kan bære ut ved en brannalarm).

Ved brannalarm plikter utstiller å sørge for at gassbeholderne fjernes fra messesenteret.

Ved messens stengetid skal utstilleren sørge for at gassbeholderen(e) bringes ut av huset. Et låsbart nettingbur på riggdekket (ute) står til utstillerens disposisjon for oppbevaring av gassbeholdere.

17 – BRANNIMPREGNERING AV STOFFER OG SEIL Utstilleren er ansvarlig for at alle stoffer spent direkte på delevegger eller henger fritt, er forskriftsmessig brannimpregnert. Det som skal henges opp skal følge DIN 4102 B1 standarden. Utstilleren er forpliktet til å informere dekoratør og andre underleverandører om gjeldende brannforskrifter samt å påse at disse overholdes.

Dokumentasjon skal forefinnes på stand.Arrangement (messenavn) *):
Utstiller (firmanavn) *):
Stand nr:
Kontaktperson *):
Telefon:
Faks:
e-post *):
 
 *) Obligatoriske felt